Ochrona środowiska

Ochrona Środowiska WłocławekPrzygotowujemy dla Państwa:

  • raporty oddziaływania na środowisko
  • operaty gospodarowania odpadami
  • karty ewidencji i przekazania odpadów
  • opłaty środowiskowe
  • opłaty produktowe

Raporty oddziaływania na środowisko - ocena oddziaływania na środowisko ma na celu określenie, w jakim stopniu dana inwestycja wpłynie na stan powietrza, ziemi czy wody, a zatem jakie będzie jej oddziaływanie na krajobraz naturalny. Dotyczy to zarówno budowania nowych obiektów, jak i modernizacji już istniejących. Jest to dokument weryfikowany w trakcie wystawiania oceny. Jest niezbędny w przypadku wystąpienia do właściwego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno zamierzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak i postępowań dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Operaty gospodarowania odpadami - wnioski o pozwolenie wytwarzania, przetwarzania, zbierania odpadów.

Karta ewidencji odpadu to dokument prowadzony w systemie rocznym, który poświadcza postępowanie z odpadem od momentu, kiedy znalazł się on w posiadaniu przedsiębiorcy, do chwili, gdy odpad poddano procesom przetworzenia lub został on przekazany kolejnym posiadaczom odpadów.

Karta przekazania odpadu to jednorazowy dokument, który potwierdza wyłącznie przekazanie odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadów. Co do zasady, podczas każdego przekazania odpadu następnemu odbiorcy, przekazujący odpad powinien dokumentować takie działania właśnie za pomocą karty przekazania odpadu.

Opłata środowiskowa - przedsiębiorcy w różnym stopniu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, korzystają z zasobów środowiska, co wiąże się z wprowadzaniem czasowych bądź trwałych zmian w środowisku np. konieczność usunięcia drzew, pobraniem wody do zakładu produkcyjnego. Celem „zrekompensowania” zużycia zasobów naturalnych lub zmiany środowiska, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do naliczania i uiszczania opłat.

Opłata produktowa, znana także jako opłata opakowaniowa, została wprowadzona w Polsce 1 stycznia 2014 roku. To rodzaj ekologicznej opłaty, która jest naliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na polski rynek produktów w opakowaniach. Z definicji opłata produktowa musi zostać wniesiona przez przedsiębiorcę w przypadku niewykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.