Szkolenia BHP

Szkolenia BHP WłocławekPodstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Realizujemy szkolenia BHP w sposób ciekawy, terminowy i profesjonalny:

  • szkolenia wstępne
  • szkolenia okresowe dla pracodawców
  • szkolenia kadry zarządzającej
  • szkolenia pracowników

Obowiązkowe szkolenia BHP są zmorą dla pracowników. Forma i treść często zniechęca kursantów, przedsiębiorcy je bagatelizują, a wykładowcy głowią się, jak przyciągnąć uwagę szkolonych.

Szkolenia BHP są elementem wdrożenia stanowiskowego i przygotowania nowego pracownika do pełnienia konkretnych funkcji na określonym stanowisku. Zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia BHP zapewniają pracownikom znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: szkodliwych czynników, czy właściwego zachowania w odpowiednich sytuacjach. Zapobiegają wypadkom i chorobom zawodowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne
  • instruktaż stanowiskowy

Głównym celem szkolenia wstępnego ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi regulacjami z zakresu BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, z przepisami oraz zasadami BHP danego zakładu pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia BHP zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, występującymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie BHP powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Szkolenia okresowe BHP podczas pandemii coronavirusa. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP przypada:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

termin na wykonanie szkoleń, liczony od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, zostaje przedłużony o 60 dni.

Wszystkie firmy z Włocławka i okolic zapraszamy do kontaktu w celu pozyskania szczegółowej oferty. Z przyjemnością przygotujemy atrakcyjną ofertę szkoleń BHP, która idealnie odpowie na każde, nawet najbardziej wyszukane wymagania!